Młodzi bliżej rynku pracy

Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe

elektroników i informatyków


Informujemy, że w ramach projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków” realizowanego w okresie od 01.06.2017 do 31.10.2018 r. w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Partnerów Projektu – Miasto st. Warszawa/Dzielnica Wola i Żoliborz, Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. i Samsung Electronics Polska Sp z o.o.; W dniach 01 - 20 czerwca 2017r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie do udziału w :

1.  Specjalistycznych zajęciach dodatkowych z zakresu:

  • techniki światłowodowej (w piątek (14.00-21:00), sobota (9.00-16:00) w sumie 240 h
  •  techniki druku 3D (w piątek (14.00-21:00), sobota (9.00-16:00) w sumie 160 h
  •  symulacji procesów elektronicznych (w piątek (14.00-21:00), sobota (9.00-16:00)  w sumie160 h

2. Zajęcia uzupełniające wiedzę i z rozwijania kompetencji miękkich; po lekcjach; rekrutacja zgodnie z rekomendacją wychowawcy i/lub nauczyciela przedmiotu
3. Stażach zawodowych; płatnych, łącznie 150 godz., w terminach VI-VIII’17 i VI-VIII’18 r.


Dokumenty:

Więcej informacji udziela prof. Marcin Gołębiecki w sali 250. Zapraszamy do udziału w projekcie!