Projekty Unijne

W związku z realizowanym projektem pt „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków" w okresie od 01.06.2017 do 31.10.2018 r. w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Partnerów Projektu – Miasto st. Warszawa/Dzielnica Wola i Żoliborz, Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. i Samsung Electronics Polska Sp z o.o. kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami zwracamy się  z zapytaniem  o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości poniżej wskazanego zamówienia. Grupą docelową w projekcie są uczennice i uczniowie z: Technikum Elektronicznego nr 3 z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych [ZAJ] oraz z Technikum Elektronicznego nr 1 Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka [KAS] w Warszawie.

Oferta dotyczy zajęć z przedmiotów fizyka, informatyka, matematyka i j. angielski oraz zawodowych zajęć specjalistycznych. Wszelkie informacje znajdują się w dokumentach załączonych poniżej:

  • Kwestionariusz osobowy nauczyciela - pobierz
  • Zapytanie ofertowe (asystent) - pobierz
  • Zapytanie ofertowe (j. angielski) - pobierz
  • Zapytanie ofertowe (matematyka) - pobierz
  • Zapytanie ofertowe (fizyka) - pobierz
  • Zapytanie ofertowe (informatyka) - pobierz