Informacje o rekrutacji 2018/2019

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 dotyczące rekrutacji do szkół publicznych 2018/2019 otwórz
Biuro Edukacji m.st. Warszawa - rekrutacja po gimnazjum otwórz
Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji otwórz


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szczególnym uwzględnieniem:
• sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
• sposobu ustalenia punktacji w przypadku zwolnienia uczniów z egzaminu gimnazjalnego.
3. Zarządzenie Nr 5 MKO z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019, w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji.
4. Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020.
W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż ośmiu szkół prowadzonych przez m. st. Warszawę (w każdej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów).